Lion

Mon lion

“I do not look for men to follow me. I look for men worthy to stand by my side.” – Akodo

Families

Akodo
Akodo
Akodo Kage, Revered Sensei

Ikoma
Ikoma
Ikoma Ujiaki, Ikoma Family Daimyo

Kitsu
Kitsu
Kitsu Toju, Kitsu Family Daimyo

Matsu
Matsu
Matsu Tsuko, Matsu Family Daimyo

History and Stories

Lion and Bushido

Lion Army Information

Lion

Legends of Rokugan visnecesse